Handelsbetingelser

​1. Generelt

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer, medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem parterne.

1.2 Flisemagasinet ApS og Køber benævnes under ét ”Parter” eller Parterne”.

1.3 Flisemagasinet ApS foretager videresalg i eget navn og for egen regning af produkter indkøbt af Flisemagasinet ApS fra producenter, handelsselskaber, forhandlere og importører, der under èt benævnes ”Leverandør”, ”Leverandøren” eller ”Leverandører”.

2. Tilbud/ordrebekræftelse

2.1 Flisemagasinet ApS afgiver ethvert tilbud med forbehold for mellemsalg.

2.2 Flisemagasinet ApS tilbud gælder i 30 dage, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne. Endelig aftale om levering foreligger først, når Køber har modtaget Flisemagasinet ApS skriftlige ordrebekræftelse, og kun denne er bindende.

2.3 Køber henvises til at følge eventuelle brugervejledninger, kataloger og brochurer, der leveres med varen, og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for de købte varer.

2.4 Flisemagasinet ApS påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger, brochurer samt øvrige informationer, herunder elektroniske informationer af enhver art, fra Flisemagasinet ApS Leverandører.

2.5 Flisemagasinet ApS påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning mv., som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af varer fra Flisemagasinet ApS.

3. Priser

3.1 Priser fremgår af Flisemagasinet ApS til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse. Afhentning sker fra Flisemagasinet ApS Lager eller AB værk, medmindre andet skriftligt er aftalt. Alle priser opgives inklusiv moms men eksklusiv fragt, emballage, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr.

3.2 Flisemagasinet ApS er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

4. Betaling, ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

4.1 Såfremt Køber har konto hos Flisemagasinet ApS, forfalder købesummen til betaling efter de for Købers konto hos Flisemagasinet ApS gældende betalingsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt. Købesummen forfalder til betaling regnet fra det angivne leveringstidspunkt, jfr. Punkt 9.1, uanset om Købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.

4.2 Hvis Køber ikke har konto hos Flisemagasinet ApS, forfalder købesummen til betaling på det angivne leveringstidspunkt jfr. Punkt 9.1, og uanset om Købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.

4.3 Såfremt Købers betaling(er) ikke sker rettidigt, og/eller hvis forudsætningerne for den aftalte kredit væsentligt ændres, er Flisemagasinet ApS berettiget til at tilbageholde alle yderlige leverancer til Køber, uanset om leverancerne har en indbyrdes sammenhæng.

4.4 Ved Købers betaling efter sidste rettidige betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt. Tilskrevne mora renter og eventuelle gebyrer forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

4.5 Flisemagasinet ApS bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.

4.6 Flisemagasinet ApS er til enhver tid i forbindelse med eller aftalens indgåelse berettiget til over for Køber at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes, renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

4.7 Ved ikke rettidig betaling er Flisemagasinet ApS berettiget til uden varsel at overgive ethvert krav mod Køber til Inkasso. Køber er pligtig til at betale de af inkassatoren fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af ”Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling” med senere ændringer.

4.8 Flisemagasinet ApS er berettiget til helt eller delvist at overdrager fordringer mod Køber til tredjemand uden særskilt indhentet samtykke fra Køber.

5. Annullering og ændring af ordrer

5.1 Køber har efter afgivelse af en ordre til Flisemagasinet ApS ikke ret til ændring heri eller annullering heraf.

5.2 Såfremt Flisemagasinet ApS på trods af punkt 5.1, særskilt godkender en ændring eller annullering, er Køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og genskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt, dog mindst kr. 500,-. Ved hel eller delvis annullering er Køber videre pligtig til at erstatte Flisemagasinet ApS mistede fortjeneste.

6. Returvarer og returbar emballage

6.1 Flisemagasinet ApS modtager ikke varer retur.

6.2 Såfremt det på trods af punkt 6.1 særskilt aftales, at Flisemagasinet ApS tager varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand samt i original og ubrudt emballage. Varerne skal også være fri for smuds etc. Bestillingsvarer hjemtaget til Køber, modtager Flisemagasinet ApS dog aldrig retur.

6.3 Flisemagasinet ApS krediterer godkendte returvarer med fradrag af det af Flisemagasinet ApS fastsatte gebyr på 20% til dækning af returneringsomkostninger og af Flisemagasinet ApS salgsomkostninger.

7. Vareprøver

7.1 Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor Flisemagasinet ApS ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser, medmindre afvigelserne er væsentlige og for Køber uforudsigeligt store i forhold til de foreviste vareprøver.

8. Garanti

8.1 Flisemagasinet ApS yder ikke selvstændig garanti på leverede varer.

8.2 Køber accepterer udelukkende at kunne rejse krav i henhold til en leverandørgaranti for en vare direkte over for Leverandøren, idet Flisemagasinet ApS alene videreformidler oplysning om en eventuel leverandørgaranti til Køber.

9. Levering

9.1 Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Flisemagasinet ApS, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne.

9.2 Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, så har Flisemagasinet ApS ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:

a) Force majeure, jfr. Punkt 13.
b) Ved forsinkelse, som skyldes Flisemagasinet ApS Leverandører, transportører eller øvrige tredjemand.
c) Usædvanligt vejrlig og klimapåvirkninger.
d) Arbejdskonflikter uanset årsag.
e) Offentlige påbud eller forbud, som Flisemagasinet ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

9.3 Hvis Parterne har truffet aftale om levering på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, leverer Flisemagasinet ApS varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne.

9.4 Køber er eventuel forpligtet til at stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.

9.5 Såfremt Køber ikke opfylder den i punkt 9.4 anførte forpligtelse, vil Flisemagasinet ApS berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for Køber er tilstede.

9.6 Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering.

9.7 Køber skal betale udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted ligesom Køber skal betale eventuelle omkostninger der følger af, at Køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

​10. Reklamation ved og ansvar for forsinkelse

10.1 Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav som følge af forsinkelsen.

10.2 Ved mindre forsinkelse foretager Flisemagasinet ApS efterlevering.

10.3 I tilfælde af forsinkelse - minimum 8 uger fra eventuel aftalte leveringsdato - fra Flisemagasinet ApS side er Køber berettiget til at hæve købet. Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.

10.4 Hvis Køber hæver aftalen i henhold til punkt 10.3, så har Køber krav på erstatning fra Flisemagasinet ApS for de meromkostninger, der er påført Køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance med tillæg af 10 %.

10.5 Køber har – ud over det i punkt 10.4 nævnte - ikke ret til nogen erstatning eller anden kompensation i anledning af Flisemagasinet ApS forsinkelse. Dette gælder, uanset om Køber hæver eller fastholder købet.

11. Undersøgelsespligt og reklamation

11.1 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen, og altid inden varerne tages i brug, bearbejdes eller nedlægges, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder farve-, kaliber eller nuanceforskelle ligger inden for det acceptable fra Leverandørens tolerancer.

11.2 Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, som Køber har eller burde have konstateret ved den i punkt 11.1, nævnte kontrol, skal Køber fremsætte over for Flisemagasinet ApS straks og absolut senest 5 dage efter varens levering til Køber for at kunne tages i betragtning.

11.3 Såfremt varerne skal monteres eller indgå i en montage, skal Køber sørge for, at varerne – inden montage påbegyndes – gennemgås for mangler, idet reklamation ikke kan finde sted, efter at montage er påbegyndt.

12. Ansvar for mangler ved salgsgenstanden

12.1 Ved rettidig reklamation over mangler jfr. Punkt 11.2 skal Flisemagasinet ApS foretage afhjælpning eller omlevering efter Flisemagasinet ApS valg.

12.2 Hvis Sælger ikke foretager afhjælpning eller omlevering, jfr. Punkt 12.1, inden 8 uger, dog forbehold for Force majeur og uforudsete forløb efter, at Køber har reklameret i henhold til punkt 11. har Køber ret til ved skriftlig meddelelse til Flisemagasinet ApS at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

12.3 Hvis Køber hæver aftalen, har Køber ret til at kræve erstatning af Flisemagasinet ApS for de meromkostninger, der er påført Køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side.

12.4 Uanset det foregående er Flisemagasinet ApS erstatningsansvar for mangler altid begrænset til fakturaværdien af de(n) mangelfulde vare(r) med tillæg af 10%.

12.5 Flisemagasinet ApS har intet ansvar for mangler eller for undladelse af at levere erstatningsvare(r) udover det i punkterne 12.3 og 12.4 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i Flisemagasinet ApS ansvar gælder dog ikke, hvis Flisemagasinet ApS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

12.6 Købers krav på afhjælpning, omlevering eller ophævelse bortfalder, såfremt varerne ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt samt i overensstemmelse med Flisemagasinet ApS anvisninger.

12.7 Flisemagasinet ApS har intet ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug af leverede varer.

13. Force majeure

13.1 I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, bliver hindret eller forsinket af begivenheder udenfor Flisemagasinet ApS kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt, herunder en leverandørs eller producents insolvens, eller lignende, kan Flisemagasinet ApS ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere Købers ordre efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.

14. Produktansvar

14.1 Flisemagasinet ApS er ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang, at loven ufravigeligt pålægger Flisemagasinet ApS ansvar, og at Flisemagasinet ApS ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Flisemagasinet ApS er endvidere ansvarlig for skader, som varer leveret af Flisemagasinet ApS måtte forvolde, i det omfang at skadeforvoldelsen er sket fra Flisemagasinet ApS side, og at Flisemagasinet ApS ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

14.2 Flisemagasinet ApS ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr. 3.000.000.

14.3 Hvis Flisemagasinet ApS er ansvarlig for produktskade, jfr. Punkterne 14.1 og 14.2 men såfremt produktskaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret mellem Parterne efter graden af udvist skyld.

14.4 Hvis Flisemagasinet ApS måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Flisemagasinet ApS skadesløs for det ansvar, som Flisemagasinet ApS måtte blive pålagt, og som er videregående end Flisemagasinet ApS ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Flisemagasinet ApS fra tredjemand i anledning af varer leveret af Flisemagasinet ApS via Køber til tredjemand.

14.5 Flisemagasinet ApS hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

15. Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod sælgers leverandører

15.1 Flisemagasinet ApS ansvar kan ikke – uanset eventuelt påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler, eller på andet grundlag.

16. Tvister

16.1 Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, skal afgøres ved voldgift, medmindre Flisemagasinet ApS bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole. Alle tvister skal afgøres i henhold til disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser og i øvrigt efter dansk ret (dog finder international købelov del II ikke anvendelse).

16.2 Hvis sagen afgøres ved de ordinære domstole, skal sagen anlægges ved Flisemagasinet ApS værneting, uden hensyn til hvor Køber bor eller opholder sig.

17. Ikrafttræden

17.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. januar 2018 og gælder for modtagne ordrer fra og med dette tidspunkt.